Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Tên công ty : Tập đoàn HERCO- Viện cảm biến

Chủ tịch: Lee Yoosung

E-mail : junsung@allsensor.com

Website : www.allsensor.com

Sản phẩm: Máy phát áp suất dòng máy phát áp suất